Pro II. stupeň ZŠ

I. světová válka

Dušek pomník

Anotace: Seznámím se s historickým a společenským pozadím I. světové války, s jejími příčinami i dopadem na poválečné uspořádání Evropy. Rozliším obě válečné strany a jejich spojence. Na pozadí bojů odhalím činnost československého odboje (Československá národní rada + legie, Národní výbor československý), která po válce vyústila v osamostatnění naší země. Prostřednictvím vzpomínek tehdejšího starosty města Tábora a dalších pramenů si zkusím představit, jak se za I. světové války žilo lidem v táborském regionu.

více info

Městská práva

Stara_radnice

Anotace:

Nejprve si uvědomím, že ve středověkých Čechách neplatilo jednotné právo, ale rozlišovalo se právo zemské, městské a církevní. Blíže se seznámím s historií práva městského a jeho dvěma ukázkovými příklady: magdeburským a norimberským městským právem. Zamyslím se nad významem městského práva. Budu schopen popsat fungování středověké radnice a její představitele.

více info

Záslužné jest stavět město

DSC_2768_hdr

Anotace:

Dozvím se, za jakých okolností byla ve středověku zakládána města. Pochopím, jak středověké město fungovalo, seznámím se s jeho obyvateli, vzhledem a infrastrukturou. Dozvím se, jaké instituce a úřady ve městě sídlily. Seznámím se s typologií měst. Porovnám vznik evropských středověkých měst s naprosto výjimečným způsobem založení města Tábora. Stručně se seznámí s jeho historií. Na příkladu historického Tábora si ujasním obranné prvky města a způsob hájení středověkého města i s příklady největších hrozeb pro obránce.

více info

Boží bojovníci

e9ea54c0

Anotace:

Pokusím se si utvořit vlastní názor na husitství. Objevím historické a společenské pozadí husitských válek. Získám informace o klíčových událostech husitské revoluce. Blíže se seznámím s husitskou taktikou boje. Zamyslím se nad kusými a někdy i nepravděpodobnými zprávami o nejznámějších bitvách husitů, jejich výpravami za hranice českých zemí. Také budu přemýšlet o temné stránce války a obrovských sumách vydávaných na válečná tažení. Uvědomím si, jak velká mohla být středověká armáda, jak složité ji bylo zásobovat a jak dlouho vlastně mohla vydržet v poli.

více info

Průvodcem v Husitském muzeu

palac

Anotace:

Důkladně prozkoumám budovu Staré táborské radnice. Seznámím se s muzeem také jako s institucí. Popíšu funkci a činnost muzea. Dokážu odlišit muzeum od galerie a knihovny. Seznámím se s profesemi zastoupenými v muzejní praxi. Pochopím, jaké služby a možnosti získávání informací muzeum nabízí a jakým způsobem se stará o své návštěvníky. V expozici samostatně získám potřebné informace a vyřeším tak zadané úkoly. Budu samostatně prezentovat před skupinou spolužáků.

více info