Publikace

Rudolf Krajíc: Středověké cihlářství

Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 4

(279 stran, barevné fotografie, plány a schémata, rok vydání 2008, cena 490 Kč)

Na příkladu archeologického výzkumu dvou středověkých cihlářských hutí v jihočeském Sezimově Ústí byl zpracován přehled o středověkém cihlářství v Evropě a na území České republiky. Kromě pramenů a odborné literatury z Evropy, pojednávající o dějinách cihlářského řemesla od starověku po novověk, byla analyzována archeologická problematika, pojednávají o současném stavu poznání středověkého cihlářství a technologických zařízení, dochovaných na území Evropy. Samostatný blok představuje zpracování nemovitých a 30 000 movitých archeologických…

více info

Rudolf Krajíc: Středověké kamnářství

Výzdobné motivy na gotických kachlích z Táborska

(209 stran, barevné fotografie, rok vydání 2005, cena 499 Kč)

Publikace je monografií kamnové keramiky na Táborsku, členěná podle tématických okruhů výzdoby kachlů. Kniha obsahuje srovnání motivů s analogickými výjevy v gotickém umění a analýzu několika set nálezů z 9 jihočeských lokalit; vše doprovázeno podrobnou fotografickou i kresebnou dokumentací.

více info

Rudolf Krajíc – Jiří Chvojka: Táborský poklad

Archeologický výzkum domu čp. 308

(339 stran, barevné fotografie, rok vydání 2005, cena 500 Kč)

Publikace obsahuje dokumentaci mimořádných nálezů, které byly objeveny v průběhu archeologických průzkumů domu čp. 308. Fakticky jde o poklady tři: prvním z nich je technologicky unikátní soubor pozdně středověkých kachlů, druhým soubor nálezů v zásypu odpadní jímky a třetím mincovní depot, uložený ve dvou keramických nádobách (téměř 4000 stříbrných mincí v celkové váze 7,5 kg stříbra a přepočtené hodnotě 47 kop grošů).

Kniha obsahuje stručný popis, plány a fotografie jak k nálezu kachlí, tak k…

více info

kol.: Husité – na cestě za poznáním…

…husitského středověku

(207 stran, barevné fotografie, rok vydání 2011, cena 490 Kč)

Kniha představuje doprovodnou publikaci k expozici Husité, obsahuje dva oddíly. V první části, nazvané Slovem a obrazem, se osm předních českých historiků vyslovuje k základním tématům, jež jsou spojena s dějinami husitství. Druhý oddíl Doteky věcí vybral na kvalitně zpracovaných fotografiích přes třicet nejzajímavějších předmětů, jež jsou v expozici Husité vystaveny. Stručně popsal jejich osudy a původ. Publikace obsahuje výjimečné historické obrazové prameny, často ze zahraničních sbírek a podobně jako expozice je v češtině a angličtině.

více info

Klára Smolíková – Jan Smolík: Husité

(55 stran, komiks, rok vydání 2012, cena 199 Kč)

Kniha vydaná nakladatelstvím Albatros vznikla na základě komiksů, které doprovází novou expozici v Husitském muzeu. Soubor šestnácti komixů doplnil příběh dvou dětí, které se pomocí kouzelné hole – žižkovky cestují časem i prostorem a prožívají různá dobrodružství. V publikaci jsou také kukátka pro menší děti a krozšiřující historické informace pro ty starší.

více info

Pavel Janák – Josef Sudek: Sezimovo Ústí

– letní sídlo Edvarda Beneše

(115 stran, černobílé fotografie, rok vydání 2007, cena 250 Kč)

Architekt Pavel Janák a fotograf Josef Sudek se sešli nejen v knize historika Michala Koláře, ale především v době realizace hrobky prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí, kterou Janák navrhoval a Sudek i s okolím dokumentoval. Kolář zde citlivě propojil dva prameny z tvorby obou umělců, jež vedou k působivému zachycení tohoto výseku historické skutečnosti v letech 1948/49. Janákovy skici a deníkové záznamy o konceptu hrobky a následném průběhu stavebních prací doplňuje soubor Sudkových fotografií.

více info