Publikace

Rudolf Krajíc: Sezimovo Ústí

– archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Díl I + II

(316 + 195 stran, černobílé fotografie, plány a grafy, rok vydání 2003, cena 560 Kč)

Dvoudílná publikace obsahuje v prvním díle dokumentaci archeologickém průzkumu kovárny, přehled o materiálovém fondu, rozčleněný podle použití (nářadí, zbraně, osobní výbava…) a zhodnocení poznatků. Druhý díl obsahuje tabulky hodnot a kresebnou i fotografickou dokumentaci nálezů a metalografický rozbor nálezů od R. Pleinera

Publikace také obsahuje rozsáhlé německé resumé a seznam literatury.

více info

Rudolf Krajíc a kol.: Dům pasíře Prokopa v Táboře

(archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220)

(255 stran, barevné fotografie, nákresy a plány, rok vydání 1998, cena 50 Kč)

Publikace obsahuje dokumentaci archeologického výzkumu odpadní jímky v domě čp. 220. Součástí knihy je soupis nalezených předmětů, včetně obrazové a plánové dokumentace , shrnutí poznatků, které z nich vyplývají (včetně statí expertů na jednotlivé obory, jako je sklo, textil, mince pod.). Součástí publikace je také seznam literatury a rozsáhlé německé resumé.

více info

Rudolf Krajíc: Středověké cihlářství

Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 4

(279 stran, barevné fotografie, plány a schémata, rok vydání 2008, cena 490 Kč)

Na příkladu archeologického výzkumu dvou středověkých cihlářských hutí v jihočeském Sezimově Ústí byl zpracován přehled o středověkém cihlářství v Evropě a na území České republiky. Kromě pramenů a odborné literatury z Evropy, pojednávající o dějinách cihlářského řemesla od starověku po novověk, byla analyzována archeologická problematika, pojednávají o současném stavu poznání středověkého cihlářství a technologických zařízení, dochovaných na území Evropy. Samostatný blok představuje zpracování nemovitých a 30 000 movitých archeologických…

více info

Rudolf Krajíc: Středověké kamnářství

Výzdobné motivy na gotických kachlích z Táborska

(209 stran, barevné fotografie, rok vydání 2005, cena 499 Kč)

Publikace je monografií kamnové keramiky na Táborsku, členěná podle tématických okruhů výzdoby kachlů. Kniha obsahuje srovnání motivů s analogickými výjevy v gotickém umění a analýzu několika set nálezů z 9 jihočeských lokalit; vše doprovázeno podrobnou fotografickou i kresebnou dokumentací.

více info

Rudolf Krajíc – Jiří Chvojka: Táborský poklad

Archeologický výzkum domu čp. 308

(339 stran, barevné fotografie, rok vydání 2005, cena 500 Kč)

Publikace obsahuje dokumentaci mimořádných nálezů, které byly objeveny v průběhu archeologických průzkumů domu čp. 308. Fakticky jde o poklady tři: prvním z nich je technologicky unikátní soubor pozdně středověkých kachlů, druhým soubor nálezů v zásypu odpadní jímky a třetím mincovní depot, uložený ve dvou keramických nádobách (téměř 4000 stříbrných mincí v celkové váze 7,5 kg stříbra a přepočtené hodnotě 47 kop grošů).

Kniha obsahuje stručný popis, plány a fotografie jak k nálezu kachlí, tak k…

více info

kol.: Husité – na cestě za poznáním…

…husitského středověku

(207 stran, barevné fotografie, rok vydání 2011, cena 490 Kč)

Kniha představuje doprovodnou publikaci k expozici Husité, obsahuje dva oddíly. V první části, nazvané Slovem a obrazem, se osm předních českých historiků vyslovuje k základním tématům, jež jsou spojena s dějinami husitství. Druhý oddíl Doteky věcí vybral na kvalitně zpracovaných fotografiích přes třicet nejzajímavějších předmětů, jež jsou v expozici Husité vystaveny. Stručně popsal jejich osudy a původ. Publikace obsahuje výjimečné historické obrazové prameny, často ze zahraničních sbírek a podobně jako expozice je v češtině a angličtině.

více info