Konference „Radikální náboženské komunity v předmoderních společnostech“

2. 3. 2021  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Akce

Konference u příležitosti (odloženého) 600. výročí založení husitského Tábora

Radical Religious Communities in Premodern Societies. A conference on the occasion of the 600 th anniversary of the foundation of Tábor

Tábor, 9.–11. 6. 20.–22. 10. 2021 | Husitské museum v Táboře – augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44, Tábor

[More info on CMS webpage] [Tabor_Conference_CFP]

Radikální náboženské komunity v předmoderních společnostech.

Objevení se opozičních a radikálních náboženských skupin bylo logickým důsledkem snahy o obrodu předmoderního křesťanství. Oddělení těchto skupin od hlavního proudu může být nahlíženo jako výslednice různých odpovědí na problém rovnováhy mezi náboženským idealismem a potřebami společenské a politické stability. Poměrně intenzivní výzkum pozdně středověkého a raně novověkého náboženského vydělování se probíhá v oblasti vyznačené koncepty jako hereze, reforma a reformace, revoluce, náboženská hnutí, apokalyptismus a jiné.

Konference staví na těchto výzkumných tradicích, aniž by se omezovala terminologií jediné z nich. Klade si přitom dvojí cíl: usnadnit komparativní přístup propojením badatelů, zabývajících se různými náboženskými komunitami v předmoderní Evropě, a zároveň umístit studium náboženské opozice do jejího místního sociálního, politického a komunitního kontextu.

Tábor, založený v únoru-březnu 1420, je pouze jeden, ačkoli z mnoha pohledů výjimečný, příklad radikální náboženské komunity. Zrozen z chiliastického očekávání prodělal Tábor prudký rozvoj: od sektářské revoluční obce k vojenskopolitické mocnosti uvnitř husitství a řádně ustanovenému středověkému městu. V jiných případech, jako Florencie, Curych, Münster, Praha a mnoho dalších, pronikl náboženský radikalismus do již existujících společenských a politických struktur městských komunit, zatímco jiné radikální skupiny se rozvíjely v utajení nebo v ústraní.
Konference se bude zabývat nábožensky motivovanými skupinami od 14. do 16. století. Soustředí se mimo jiné na hnutí a ideologie jako valdenství, viklefismus, husitství, spirituální františkánství, radikální reformace a mnohé další utopické nebo nábožensky inspirované představy. Referující budou zkoumat společenský rozměr radikální víry ve středověkém a raně novověkém období. Namísto společensko-ekonomických předpokladů bychom se rádi soustředili na lokální sítě, mezilidské vztahy a dynamiku městských komunit. Jako protějšek ke studiu intelektuálních vlivů a ideologického podhoubí nabízíme prověřování toho, jak se vznikající náboženské skupiny snažily propagovat jejich poslání. Doufáme, že zkoumáním reakce společnosti se dostaneme od pouhého opakování „představy o druhých“ k praktičtějším úvahám o možných řešeních náboženského separatismu, stejně jako návrhů na znovusjednocení radikálních skupin.

Program konference bude rozdělen na následující témata:

 • Společenské pozadí radikálních ideologií: skupinové identity a cíle; prostředky získávání nových členů; nástroje mobilizace; znaky a podmínku úspěchu či ztroskotání; normy a autority
 • Náboženští vůdci v městských komunitách: staré a nové elity; teokratické tendence a rozšíření vlivu kleriků; dlouhodobost náboženského zapálení; „stabilizace“ situace
 • Odpověď na náboženský separatismus: strategie zacházení s opozičními náboženskými skupinami; limity začleňování; cíl pronásledování (vyhubení nebo znovusjednocení); nové definice sémantiky odlišnosti

Confirmed speakers:

highlight = preliminary title, needs authorisation

 • Marina Benedetti (Milano): Religious Books and Inquisitorial Trials: circulation of men, ideas and manuscripts
 • Pavlína Cermanová (Praha): Radical ‘Sects’ in Hussitism: Conflict and negotiation between Hussite groups
 • Martin Čapský (Pardubice): Authoritarian Preachers and Theocratic Tendencies in Central-European Towns
 • Phillip Haberkern (Boston): Legalizing Radical Reform: Law and Justice in the Wake of Revolt
 • Tamar Herzig (Tel Aviv): Female leadership in the Savonarolan movement
 • Frances Kneupper (Mississippi): The Social Status of Late Medieval German Prophets
 • Stella Marega (Trieste): The Monastic Community as Model of Social “Perfectio” in Joachim of Fiore
 • Luciano Micali (Prague): The struggle against Beghards and Lollardies in the works of Felix Hemmerlin (1388–1458)
 • Georg Modestin (Zürich): Rhenish Waldeism at the end of the 14th century (Mainz, Strasbourg): What kind of radicalism?
 • Ahuva Liberles Noiman (Jerusalem): Jews, Christians and Religious Fanaticism during the Hussite Wars
 • Robert Novotný (Praha): Tábor and Its Allies
 • Martin Pjecha (Praha) – Matthias Riedl (Budapest): Thomas Müntzer in Prague
 • Pavel Soukup (Praha): Hussite Factionalism seen from outside: Bohemian ‘sects’ in the imagination and diplomatic strategy of Catholic churchmen
 • Yeliz Teber (Oxford): Muslim Heretics in Ottoman Europe during the fifteenth and sixteenth centuries
 • Reima Välimäki (Turku): Making sense of the radical reformers: influences of anti-Waldensian literature in early polemics against the Hussites
 • Michael Van Dussen (Montreal): Constructing Religious Group: accusations of Wycliffites in the fifteenth century