Průvodcem v Husitském muzeu

2. 4. 2015  •  publikoval(a):   •  rubrika: Pro II. stupeň ZŠ

Anotace:

Důkladně prozkoumám budovu Staré táborské radnice. Seznámím se s muzeem také jako s institucí. Popíšu funkci a činnost muzea. Dokážu odlišit muzeum od galerie a knihovny. Seznámím se s profesemi zastoupenými v muzejní praxi. Pochopím, jaké služby a možnosti získávání informací muzeum nabízí a jakým způsobem se stará o své návštěvníky. V expozici samostatně získám potřebné informace a vyřeším tak zadané úkoly. Budu samostatně prezentovat před skupinou spolužáků.

Klíčová slova: muzeum, sbírka, evidence sbírek, expozice, depozitář, kurátor, historik, archeolog, ediční činnost muzea, návštěvník, badatel, návštěvník se speciálními potřebami (handicapovaní), informační systém muzea, propagace činnosti muzea.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis

Učivo: význam a zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny

Průřezové téma: Mediální výchova

Tematický okruh: Tvorba mediálního sdělení

Metody práce: výklad, skupinová výuka,řešení problémového případu, práce s pracovním listem, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty.

Doba trvání:  90 minut

Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Vstupné je 40,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.