Edvard Beneš: člověk – státník – diplomat

21. 6. 2019  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Pro střední školy

Anotace: Jaký byl demokratický odkaz druhého československého prezidenta, kterému se přezdívalo „Budovatel“ ? Dokážeme si uvědomit náročnost státníkova postavení a tíhu některých jeho rozhodnutí? Seznamte se základní mezníky jeho života od studií přes působení v diplomatických službách až po prezidentský úřad a abdikaci po únorových událostech. V průběhu programu si přiblížíme vazbu Benešovy rodiny na Sezimovo Ústí a na jižní Čechy. Objasníme si stěžejní pojmy, které se vztahují k politickému působení Edvarda Beneše a zasaďme téma do kontextu národních i světových dějin.

Klíčová slova: Edvard Beneš, prezident, diplomat, československá republika, ministr zahraničí, mnichovská dohoda, exil, komunistický převrat

Cílová skupina: žáci středních škol a gymnázií

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost (RVP gymnázia)

Vzdělávací obor: Dějepis, Občanský a společenskovědní základ

Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova

Metody a formy práce: výklad, prezentace, skupinová výuka, samostatná práce žáků, práce s pracovním listem, práce s mapou, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty. Program je navržen formou třífázového modelu učení s využitím metod kritického myšlení (E-U-R).

Lektorský program nabízí Husitské muzeum od května do prosince. Skupinu je nutné  předem objednat (prokop.janda@husitskemuzeum.cz, tel. 778 488 433).
Cena je 70,- za žáka.