Konference „Město jako pevnost. Válka, městské komunity a společnost od pozdního středověku do raného novověku (1438–1648)“

16. 4. 2018  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - akce

p65320_VMezinárodní konference, Tábor, 26.–27. září 2018

Města bývají ve válkách vždy především obětí. Zároveň hrají úlohu důležitých strategických bodů – pevností. Jak ovlivňovala válka v pozdním středověku a raném novověku komunity středoevropských měst? Jak se válečné ohrožení a válečné události promítaly do každodenního, materiálního i duchovního (náboženského) života městských obcí? A co vůbec znamenala válka pro pozdně středověkou a raně novověkou společnost (střední) Evropy? U příležitosti výročí obléhání města Tábora Albrechtem Habsburským (1438) ale také vojsky třicetileté války (1618–1648) organizuje Husitské muzeum v Táboře a Centrum medievistických studií v Praze mezinárodní vědeckou konferenci, která si položí výše zmíněné i další související otázky ve srovnávacím pohledu našich i zahraničních odborníků.Město jako pevnost PROGRAM / SCHEDULE

International conference “A town as a fortress. War, municipal communities and the society from the late Middle Ages till the early Modern Era (1438–1648)“

During wars towns are victims more than anything else. At the same time they are important strategic points – fortresses. How did wars waged during the late Middle Ages and the early Modern Era influence communities in medieval towns? How were war emergencies and war events reflected in everyday, material and spiritual (religious) life of municipal communities? And what did war mean for late medieval and early modern European society? On the occasion of the siege of the town of Tábor by Albert of Austria (1438), and also by military troops during the Thirty Years‘ War (1618–1648) the Hussite Museum in Tábor and the Centre of Medieval Studies in Prague organize an international historical conference which will present the aforementioned and all related questions in a comparative view of local as well as foreign professionals.


 

  • The conference will take place on 26th–27th September 2018 in Tábor in the meeting room of the Employment and Municipal Office (4th floor).
  • The contact person acting on behalf of organizers is Zdeněk Vybíral vybiral@husitskemuzeum.cz