Mezinárodní konference „Jeroným Pražský († 30. květen 1416): Pozdně středověká univerzitní vzdělanost a intelektuálové v kultuře latinského Západu“

24. 10. 2016  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - akce

International conference „Jerome of Prague († 30th May 1416): Late mediaeval university scholarship and intelectuals in culture of the Latin West“

Tábor (Česká republika); hotel Palcát – congress & wellness hotel, konferenční sál

9.–10. 11. 2016

hieronymus-konference-banner3

Program (PDF):

Středa/Wednesday 9.11. 2016

9:00-10:30 prezence účastníků

10:30-11:00 slavnostní zahájení sympozia (promluví ředitel HM, zástupce CMS, představitel vedení města Tábora)

11:00 – 11:20

doc. Mgr. Jan Stejskal, MA, Ph.D. (Univerzita Palackého)

Mistr Jeroným a mnich Jeroným. Biografické otázky.

11:20 – 11:40

dr. Paweł Nowakowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Jerome of Prague – the role of „the second“ in the hussite ideology

11:40 – 12:00 diskuse/discussion

12:00 – 13:00 oběd/lunchtime

13:00 – 13:20

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. (Husitské muzeum v Táboře)

Ve stínu Mistra Jana. Druhý život Jeronýma Pražského.

13:20 – 13:40

ThDr. Martin Chadima, Th.D. (Praha)

Mezi herezí a pravověřím. Problémy interpretace hranice mezi pozdně středověkou herezí a oficiálním stanoviskem církve.

13:40 – 14:00 diskuse/discussion

14:00 – 14:20

dr. Tomasz Graff (Uniwersystet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

„Monarchia Władysława Jagiełły a Hieronim z Pragi“

14:20 – 14:40

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (Husitské muzeum v Táboře)

České vazby k polsko-litevské unii v předhusitské a husitské době.

14:40 – 15:00 diskuse/discussion

15:00 – 15:20 coffeebreak

15:20 – 15:40

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR)

Assisi versus Paříž: středověké františkánství mezi univerzitou a antiintelektualismem.

15:40 – 16:00

Mgr. Martin Dekarli, Th.D. (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien)

Scutum fidei christianae Jeronýma Pražského jako propagandistický nástroj reformní agitace pražského wyclifismu.

16:20 – 16:40

Mgr. Zuzana Lukšová (Masarykova univerzita Brno)

Lyrovy autority v Husově Enarratio Psalmorum

16:40 – 17:00

Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D. (Centrum medievistických studií Praha)

Tradiční a moderní autority v táborské exegesi

hieronymus-banner-b17:00 – 17:20 diskuse/discussion

19:00 Slavnostní večer k poctě Jeronýma Pražského, Husitské muzeum v Táboře


Čtvrtek/Thursday 10.11. 2016

8:40 – 9:00

Mgr. Dušan Coufal, Th.D. (Centrum medievistických studií Praha)

Kvestie Jakoubka ze Stříbra o autoritě koncilů

9:00 – 9:20

Mgr. Pavel Soukup, Ph.D. (Centrum medievistických studií Praha)

Problematika odpustků v pražských univerzitních kvestiích

9:20 – 9:40 diskuse/discussion

10:00 – 10:20 coffeebreak

10:20 – 10:40

dr. hab. Paweł Kras (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin)

Hieronim z Pragi na Litwie: konteksty, interpretacje

10:40 – 11:00

Dr. Elżbieta Knapek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Biskupi polscy wobec czeskiego ruchu reformatorskiego i wizyty Hieronima z Pragi w Krakowie

11:00 – 11:20 diskuse/discussion

11:20 – 11:40

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Jan z Frankfurtu i uniwersytet w Heidelbergu przeciwko Hieronimowi z Pragi

11:40 – 12:00

Mgr. Martin Nodl, Ph.D. (Centrum medievistických studií Praha)

Praha matka univerzit

12:00 – 12:20

Dr hab. Beata Mozejko, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański)

Młodzi mieszczanie z Gdańska na europejskich uniwersytetych w XV wieku

12:20 – 12:40 diskuse/discussion

12:40 – 13:00 zakončení konference/ending of the conference

13:00 oběd/lunchtime


15:00 Zasazení Jeronýmovy lípy před Bechyňskou branou v Táboře, zahrada Sboru Církve bratrské (křižovatka ulic Bechyňská/Na Parkánech/Korandova)


pořadatel/organizer: Husitské muzeum v Táboře, Centrum medievistických studií Praha

hieronymus-loga-hmtcms