Městská práva

2. 4. 2015  •  publikoval(a):   •  rubrika: Archív

Anotace:

Nejprve si uvědomím, že ve středověkých Čechách neplatilo jednotné právo, ale rozlišovalo se právo zemské, městské a církevní. Blíže se seznámím s historií práva městského a jeho dvěma ukázkovými příklady: magdeburským a norimberským městským právem. Zamyslím se nad významem městského práva. Budu schopen popsat fungování středověké radnice a její představitele.

Klíčová slova: zemské právo, městské právo, církevní právo, součásti městského práva, působnost městského práva, Koldínův zákoník, purkmistr, konšelé , rychtář.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis

Učivo: kultura středověké společnosti, struktura středověké společnosti

Průřezové téma: Myšlení v evropských a globálních souvislostech

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané

Metody práce: výklad, prezentace, skupinová výuka, samostatná práce žáků, řešení problémového případu, práce s pracovním listem, demonstrace objektů, práce s obrazem.

Lektorské programy trvají 90 minut a je nutné skupinu předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334) a to ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Vstupné je 50,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.