Povinně zveřejňované informace

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ukládá povinnost zveřejňovat následující údaje a dokumenty:

1. Název

Husitské muzeum v Táboře

2. Důvod a způsob založení

Husitské muzeum v Táboře (dále HMT) bylo založeno jako městské muzeum s rozšiřující specializací na husitské hnutí v roce 1878. Od roku 1978 je současně komplexní vlastivědnou muzejní institucí s okresní působností. V současnosti je zřizováno jako příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky na základě Rozhodnutí ministra kultury č.42/2012 ze dne 20. prosince 2012. Podmínky a principy fungování HMT jsou zakotveny ve Zřizovací listině (další informace k historii).

3. Organizační struktura

Základní organizační schéma HMT od 1. 1. 2021

Základní organizační schéma HMT od 1. 1. 2021

4. Kontaktní spojení

Adresa sídla a oficiální korespondenční adresa:

Husitské muzeum v Táboře
náměstí Mikuláše z Husi 44
390 01 Tábor

Podatelna:

Husitské muzeum v Táboře, náměstí Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor

Úřední hodiny podatelny: v pracovních dnech 9.00–14.30

ID datové schránky: 6xt5674

Kontaktní údaje pro jednotlivá oddělení HMT

Adresa internetových stránek: https://www.husitskemuzeum.cz/

5. Bankovní spojení

Česká národní banka, číslo účtu: 1339081/0710

6. Identifikační číslo (IČO)

IČO: 00072486

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

DIČ: 00072486

8. Dokumenty

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podávat:

 • v tištěné podobě na podatelnu: Husitské muzeum v Táboře, náměstí Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor
 • v elektronické podobě na e-mailovou adresu: tabor@husitskemuzeum.cz
 • v elektronické podobě datovou schránkou: ID datové schránky: 6xt5674

 

10. Příjem žádostí, návrhů a dalších podání

Žádosti návrhy a další podání lze podávat:

 • v tištěné podobě na podatelnu: Husitské muzeum v Táboře, náměstí Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor
 • v elektronické podobě na e-mailovou adresu: tabor@husitskemuzeum.cz
 • v elektronické podobě datovou schránkou: ID datové schránky: 6xt5674

11. Formuláře

Pro služby veřejnosti nejsou předepsány formuláře.

12. Předpisy

Hlavními právními předpisy, kterými se řídí činnost HMT, jsou tyto:

 • Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
 • Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon
 • Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 Další zásadní předpisy

 • Vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
 • Metodický pokyn Ministerstva kultury, č. j. 53/2001, k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi)
 • Metodický pokyn Ministerstva kultury, č. j. 14639/2002, k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí
 • Metodický pokyn Ministerstva kultury, č. j. 10774/2004, k vývozu kulturních statků z celního území Evropských společenství
 • Metodický pokyn Ministerstva kultury, č. j. 5762/2005, k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a k dopadu zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, na změny v centrální evidenci sbírek
 • Metodický pokyn Ministerstva kultury, č. j. 10012/2010, k ochraně sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů před krádežemi, vloupáním a požárem
 • Metodický pokyn k provedení vyhlášky MF č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • Vyhláška č. 187/2007 Sb., obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy
 • Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
 • Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů podle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy

13. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací (PDF ke stažení).

14. Vyžádané informace

Přehled žádostí o informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.:

rok počet žádostí o informace
2015 0
2016 1
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 1
2022 1

Obsah informací vyžádaných a poskytnutých na žádost podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

15. Výroční zprávy dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Viz výroční zprávy.