Sbírky

Digitalizované sbírkové předměty

Husitské muzeum v Táboře průběžně publikuje zkrácené digitalizované evidenční záznamy sbírkových předmětů na portálu e-sbirky.cz, který provozuje Národní muzeum.

více info

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost

Poradním orgánem ředitele Husitského muzea pro záležitosti péče o sbírku je Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost. Je jmenován v souladu s Režimem zacházení se sbírkou Husitského muzea v Táboře a jeho činnost se řídí jednacím řádem.

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Husitského mueza v Táboře

(od roku 2022)

předseda:

RNDr. Daniel Abazid

Husitské muzeum
více info

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST HUSITSKÉHO MUZEA V TÁBOŘE

Sbírkotvorná činnost je jednou ze základních aktivit Husitského muzea v Táboře (HM), což je zakotveno v jeho zřizovací listině. Základními normami pro sbírkotvornou činnost jsou zákon č. 122/2000 Sb., ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a další platné předpisy. Jejich výčet jakož i způsob práce se sbírkou HM uvádí Režim zacházení se sbírkou HMT.

Sbírka Husitského muzea v Táboře je na základě zákona č. 122/2000 Sb. od 20. 8. 2002 zapsána v Centrální…

více info