SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST HUSITSKÉHO MUZEA V TÁBOŘE

8. 8. 2015  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Sbírky

Sbírkotvorná činnost je jednou ze základních aktivit Husitského muzea v Táboře (HM), což je zakotveno v jeho zřizovací listině. Základními normami pro sbírkotvornou činnost jsou zákon č. 122/2000 Sb., ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a další platné předpisy. Jejich výčet jakož i způsob práce se sbírkou HM uvádí Režim zacházení se sbírkou HMT.

Sbírka Husitského muzea v Táboře je na základě zákona č. 122/2000 Sb. od 20. 8. 2002 zapsána v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MTA/002-05-07/154 002.

V současné době HM spravuje téměř 450 tisíc věcí movitých, které jsou sbírkovými předměty z oboru archeologie, historie, numizmatiky, umění, etnografie a přírodních věd. Sbírka HM se člení na 54 podsbírek. Jednotlivé podsbírky jsou v gescích tří odborných oddělení HM:

Archeologické oddělení HM

podsbírky archeologické:

1. Archeologie pravěku
2. Archeologie středověká
3. Osteologie
4. Experimentální

Historické oddělení HM

podsbírky historické:

5. Historická Tábor
6. Novější dějiny
7. Okupace – odboj
8. Socialismus
9. Občanská společnost
10. Výroba a způsob života
11. Zbraně, výstroj, výzbroj
12. Autografy
13. Filmotéka
14. Fonotéka

podsbírka numizmatická:

15. Numizmatická

podsbírky umělecké (vč. fotografií):

16. Výtvarné umění
17. Štočky
18. Lapidárium
19. Stavební vývoj
20. Negativy a diapozitivy
21. Foto
22. Kostelní
23. Ikony

podsbírky pozůstalostí:

24. Knihy (knihovna Edvarda Beneše)
25. Pozůstalost Hany Benešové
26. Pozůstalost Františka Bílka
27. Pozůstalost Václava Josefa Klementa Bouška
28. Pozůstalost Josefa Švehly
29. Písemná pozůstalost Romana Cikharta
30. Písemná pozůstalost Richarda Hrdličky
31. Písemná pozůstalost Václava Kaplického
32. Písemná pozůstalost Martina Koláře a rodiny
33. Písemná pozůstalost Viléma Václava Kremera
34. Písemná pozůstalost Františka Lískovce
35. Písemná pozůstalost Jaroslava Marii
36. Písemná pozůstalost Roberta Mixy
37. Písemná pozůstalost Františka Nováka
38. Písemná pozůstalost Jiřího Solara
39. Písemná pozůstalost Karla Thira

Oddělení Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí n. L.

podsbírky přírodovědné:

40. Geologické obory
41. Botanická
42. Mykologická
43. Entomologická
44. Zoologická

podsbírky společenskovědní:

45. Etnografická
46. Historická Veselí n. L.

podsbírky pozůstalostí:

47. Pozůstalost Otakara Ostrčila
48. Pozůstalost Marie Prunerové a rodiny
49. Pozůstalost Karla Weise
50. Písemná pozůstalost Jana Balvína
51. Písemná pozůstalost Karla Bodláka
52. Písemná pozůstalost Karla Frejlacha
53. Písemná pozůstalost Václava Frolíka
54. Písemná pozůstalost Jana Hlávky